Skriv under för Båtplan Stockholm

TEKNIKEN FINNS. FINANSIERING FINNS. DETALJERAD PLAN FINNS. MÅLEN KAN UPPNÅS 2025. ALLT ÄR REDO. NU ÄR DET DAGS ATT STÄLLA OM.

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor per år. Detta enligt Naturvårdsverket. Det är dags för omställning.

I omstarten efter Coronakrisen satsar EU nu på en hållbar återhämtning där klimatfrågan står i fokus. Koldioxidhalten i atmosfären har nått nya rekord - 417 ppm i maj som var den varmaste majmånaden som någonsin uppmätts.

Ansvaret vilar tungt på våra politiker i stat, regioner och kommuner. Det är svåra frågor som kräver kunskap om teknik, ekonomi och miljö ihop med risk och konsekvenser.

Sjötrafiken i Stockholm släpper ut avsevärda mängder koldioxid, kväveoxider och partiklar till skada för miljö och klimat.
Båtplan Stockholm 2025 visar på en ekonomisk och emissionsfri lösning som kan genomföras med start redan nu.

Visa våra politiker ditt stöd genom att rösta på genomförandet av Båtplan Stockholm 2020